ข้อมูลผู้ผลิต

รูปภาพผู้ผลิต
รูปภาพที่อยู่อาศัย

วันเดือนปีเกิด: 05 สิงหาคม 1965

ชื่อนามสกุล: นางมุแฮ สิงขรบรรจง

เบอร์โทร: ติดต่อ 087-8126455 และนางแสงจันทร์ 089-26556389 ตัวแทนชาวบ้านกองแป

ที่อยู่: 52/1 หมู่ที่ 9 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

อาชีพ: ปลูกข้าว ทอผ้า

รายได้: 30000.00 บาทต่อปี

บุตร-ธิดา:
บุตร 2 คน ช 1 คน ญ 1 คน (มีหลานป่วย)

รายละเอียดผู้ผลิต: นางมุแฮ สิงขรบรรจงเป็นกะเหรี่ยง สะกอ อาชีพ ปลูกข้าว ทอผ้า ทำการเกษตร อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแม่กองแป ทำนาเอาไว้กินเอง มีเวลาว่างก็ถักกระเป๋าขายหาเลี้ยงชีพ ปัจจุบัน อยู่กับสามี มีบุตร2 คน ช 1 ญ 1 แต่งงานและใช้ชีวิตครอบครัวอยู่บ้านเดียวกับนางมูแฮ นางมูแฮมีหลานอายุ 5 ขวบที่ป่วยเป็นโรคไต ตัวบวม ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้งมาก ทำผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพื่อหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการไปโรงพยาบาลและช่วยเหลือค่าหมอ ค่ายา เพื่อรักษาอาการป่วยของหลาน