ข้อมูลผู้ผลิต

รูปภาพผู้ผลิต
รูปภาพที่อยู่อาศัย

วันเดือนปีเกิด: 01 มกราคม 1981

ชื่อนามสกุล: นาง ตามอติ ปรางค์ทวี

เบอร์โทร: ติดต่อครูโบว์ 098-7639168 ที่โรงเรียน ตชด. แม่หลองใต้

ที่อยู่: 141/1 หมู่ที่ 1 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (บ้านแม่หลองใต้)

อาชีพ: ทอผ้า เกษตรกร

รายได้: 1.00 บาทต่อปี

บุตร-ธิดา:
บุตร 6 คน ช.2 ญ.4 ลูกแต่งงานออกเรือนไปแล้วบางคน บางคนเรียนที่ รร.ตชด.แม่หลองใต้

รายละเอียดผู้ผลิต: นางตามอติ ปรางค์ทวี อายุ 40 ปี เป็นหม้ายสามีเสียชีวิต ปัจจุบันทำการเกษตร ทอผ้าหาลี้ยงชีพ มีลูก 6 คน แต่งงานออกเรือนไปบ้างแล้ว ลูกจบประถมต้นที่โรงเรียน ตชด.แม่หลองใต้ วันที่มูลนิธิ มผข. ไปสำรวจมีผลิตภัณฑ์บางชิ้นยังทำไม่เสร็จเรียบร้อย มีย่ามสองผืนจึงขอให้ทางมูลนิธิฯ ช่วยนำไปจำหน่ายให้ก่อน หลังจากนี้จะรีบทำให้เสร็จ ทีมงานก็จะไปช่วยรับผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายให้ นางตามอติ มีฝ้ายอยู่ที่บ้านจำนวนหนึ่งตั้งใจว่าจะทอผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ฝ้ายแท้ เป็นอาชีพเสริมต่อไป