ข้อมูลผู้ผลิต

รูปภาพผู้ผลิต
รูปภาพที่อยู่อาศัย

วันเดือนปีเกิด:

ชื่อนามสกุล: H&HILLS

เบอร์โทร: 083-1986224

ที่อยู่: 139/1 หมู่ที่3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาชีพ:

รายได้: 0.00 บาทต่อปี

บุตร-ธิดา:

รายละเอียดผู้ผลิต: H&HILLS เอช แอนด์ ฮิลส์ โดย มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขาในพระบรมราชานุเคราะห์ ปี2564 ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขาในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้เข้าสู่กระบวนการรีแบรนด์ดิ้ง ปรับเปลี่ยนภาพจำของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นตราสินค้า(logo), รูปลักษณ์ของร้าน, รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสินค้า และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เข้าสู่ความเป็นสากล ทันสมัยมากขึ้น ปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขาในพระบรมราชานุเคราะห์ใช้ชื่อ"เอช แอนด์ ฮิลส์ H&HILLS" เป็นชื่อร้านและตราสินค้า ความหมายของตราสินค้า(logo) H&HILLS - H มาจากคำว่า HUMAN คือ คน, มนุษย์ - HILLS คือ ภูเขา ดังนั้น H&HILLS จึงสื่อความหมายถึงคนและภูเขา, ความสัมพันธ์ระหว่างคนและภูเขา, คนที่อาศัยอยู่บนภูเขา ซึ่งก็คือ"ชาวเขา" นั่นเอง สัญลักษณ์ที่ใช้แทนคำว่า "แอนด์ &" ในตราสินค้านี้คือ ลายผ้าปัก ของชาวเขา และเมื่อมองดูเส้นขีดระหว่างตัวอักษรให้ต่อเนื่องกัน จะเห็นเป็นรูปคล้ายภูเขา ส่วนที่ยื่นออกมาด้านซ้ายและขวา เป็นสัญลักษณ์แทนรูปมือคว่ำและมือหงาย สื่อถึงการให้และรัน GIVE AND TAKE ลูกค้าที่ซื้อสินค้า "รับ"สินค้าไป เท่ากับท่านได้"ให้"การสนับสนุนชาวไทยภูเขาที่ยากลำบากในถิ่นทุรกันดาร ขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าของร้านเอช แอนด์ ฮิลส์ GIVE AND TAKE คนรับได้เท่าไหร่ คนให้ได้มากกว่า