ข้อมูลผู้ผลิต

รูปภาพผู้ผลิต
รูปภาพที่อยู่อาศัย

วันเดือนปีเกิด: 01 มกราคม 1953

ชื่อนามสกุล: นางบุลอย รักประเสริฐสุข

เบอร์โทร: ติดต่อ นางแสงจันทร์ 089-26556389

ที่อยู่: 18/1 หมู่ที่ 9 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

อาชีพ: ทอผ้า เกษตรกร

รายได้: 20000.00 บาทต่อปี

บุตร-ธิดา:
บุตร 2 คน ช. 1 คน ญ. 1 คน

รายละเอียดผู้ผลิต: นางบุลอย รักประเสริฐสุข เป็นชาวกะเหรี่ยง อาชีพ ปลูกข้าว ทอผ้า ทำการเกษตร อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแม่กองแป ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองใช้เช่าที่ทำนาเอาไว้กินเอง ได้เหลือขายบ้างแต่ก็เอามาจ่ายเป็นค่าเช่านาหมด มีเวลาว่างก็ถักกระเป๋าขายหาเลี้ยงชีพ